Általános szerződési feltételek

 

1.  Bevezető rendelkezések és néhány fogalom definíciója

 1. Ezek az általános szerződési feltételek (tovább már csak ÁSZF) szabályozzák összhangban a Polgárjogi törvénykönyv, § 1751 paragrafus, 1. bekezdés, 89/2012 törvénnyel, a Vásárlási szerződés (tovább már csak "Szerződés") felei közti jogi kapcsolatokat, ahol az eladó oldalán a Textilomanie s.r.o. lép fel Cégjegyzékszám: 047 88 494,  székhely: Lidická 700/19, 602 00 Brno, bejegyezve a Brno-i Kerületi bíróságon, C szakasz, 91898 betét (tovább már csak „Eladó“), és a vásárló oldalán a vállalkozó, fogyasztó vagy fizikai személy lép fel (tovább már csak „Vásárló“).
 2. Az  Eladóhoz történő kézbesítésre szolgáló cím: Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Csehország 
 3. Ezek a ÁSZF-ek vannak felhasználva a www.elerhetootthon.hu (tovább már csak „Internetes oldal“) internetes oldal által köttetett összes Szerződésre és más szerződésre is (pl. a távkommunikációt lehetővé tevő eszközök nélkül köttettekre) kizárólag akkor, amennyiben ezekre ezek a szerződések kifejezetten utalnak.  
 4. A Szerződés tárgya a Szerződés megkötéséről szóló javaslatban specifikált áru, azaz az internetes oldalakon, mégpedig  az áru leírásában feltüntetett tulajdonságokkal (tovább már csak „Áru“).

 

2. Felhasználói számla és vásárlói adatok

 1. A látogatónak a honlapon kivitelezett regisztrációja alapján léphet be a felhasználó a saját felhasználói felületére. A saját felhasználói felületéből hajthatja végre az áru megrendelését (továbbá csak "felhasználói számla"). Abban az esetben, ha az üzlet webes felülete lehetővé teszi, szintén ki lehet vitelezni az áru rendelését regisztráció nélkül közvetlenül az üzlet webes felületéről. 
 2. A honlapon való regisztrációkor és az áru rendelésekor a felhasználó köteles helyesen és valósan megadni az összes adatot. A felhasználói számlán feltüntetett adatokat a felhasználó köteles bármilyen változásukkor aktualizálni.
 3. A felhasználói számlához való hozzáférés be van felhasználói névvel és jelszóval biztosítva. A felhasználó köteles titoktartást betartani a felhasználói számlájába való belépéshez szükséges elengedhetetlen információk kapcsán.  
 4. A felhasználó nem jogosult lehetővé tenni harmadik személynek a felhasználói számla használatát.
 5. Az Eladó megszüntetheti a felhasználói számlát, főleg abban az esetben, ha a felhasználó a felhasználói számláját hosszabb ideje nem használja, illetve abban az esetben, ha megszegi a vásárlási szerződésben leírt kötelességeit.
 6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói számlának nem kell folyton elérhetőnek lennie, főleg tekintettel a az Eladó hardwer és szoftver felszerelésének szükséges karbantartására, esetleg a harmadik személyek hardver és szoftver felszereléseinek szükséges karbantartására.

 

3. Vásárlási szerződés 

 1. Az internetes oldalon feltüntetett Áru eladása összes ajánlatának nem kötelező érvényű jellege van és az Eladó alapvetőleg nem köteles a Vásárlóval Vásárlási szerződést kötni a kínált áru kapcsán. Az Internetes oldalon lévő összes adatoknak csak informatív jellegük van és ezek nem ajánlatok a szerződés megkötésére. Az internetes oldalon való Áru elhelyezést csak felkérésnek lehet tekinteni ajánlatok beadására a § 1780, 2-s bekezdés, Polgári törvénykönyv értelmében és a vásárlási szerződés megkötéséről szóló javaslat csak a megrendelés elküldésével van kivitelezve a Vásárló részéről, mégpedig közvetlenül az Internetes oldalon keresztül, telefonon, emailen vagy más hasonló módon. A vásárlási szerződés a rendesen kitöltött rendelés elfogadása kézbesítésének a pillanatával van megkötve az Eladó részéről a Vásárló irányába. Ebben az összefüggésben ki vannak zárva a Polgárjogi törvénykönyv § 1732, 2-s bekezdésének rendelkezései.  
 2. Amennyiben  ki vannak merítve az Eladó készletei, vagy az Eladó nem képes ezt az ügyet az 1) bekezdés szerint teljesíteni és el volt az ilyen árujú rendelés a Vevő részéről küldve, az Eladó felesleges halasztás nélkül kapcsolatba lép a Vásárlóval emailen vagy telefonon és javasolja neki a folytatás további módját.  
 3. Az Eladó  a rendelés beérkezését felesleges halasztás nélkül a Vásárlónak informatív emailen a megadott email címre visszaigazolja. Ennek a visszaigazolásnak, sem ennek esetleges nem elküldésének nincs hatása a Szerződés keletkezésére.     
 4. A Szerződés megkötéséről szóló javaslat, vagyis az Internetes oldalon kínált áru kínálata az Eladó által bármikor vissza lehet vonva vagy meg lehet változtatva, mégpedig az Internetes oldal tartalmának megváltoztatásával.  
 5. A Szerződés megkötésével a Vásárló megerősíti, hogy a Szerződés megkötése előtt alaposan megismerkedett a javaslat tartalmával (elsősorban az áru leírásával, annak tulajdonságával, elérhetőségével és a vételárral) és ezekkel az ÁSZF-el és hogy ezekkel fenntartás nélkül egyetért. 
 6. A Vásárló egyetért a Szerződés megkötésével kommunikációs eszközök által, melyek lehetővé teszik a Szerződés megkötését a szerződő felek egyidejű fizikai jelenlétük nélkül. A Vásárló vállalja az összes költséget ezen eszközök használatért, főleg a költségeket a kimenő telefonhívásra.és az internetes hozzáféréshez és hasonlóakat. Ezen kommunikációs eszközök használatáért a költségek szokásos nagyságrendűek, és a Vásárló által használt telekommunikációs szolgáltatók tarifájától függenek. 
 7. Az ezen cikkely alapján létrejött szerződést csak mindkét fél kifejezett egyezségével lehet megváltoztatni olyan módon, amilyennel meg volt k˜ötve, vagy törvényi okok alapján. Szintén ez érvényes az elállásra és ezen rendelkezés megváltoztatására.   
 8. Mindkét szerződő fél jogosult a Szerződéstől elállni a Szerződésben feltüntetett okok végett vagy a törvény végett. Az elállást írásban vagy elektronikusan kell megtenni és bizonyíthatóan kell kézbesíteni a másik szerződő félnek.   

 

4.  A szerződő felek jogai és kötelességei

 1. A rendesen megkötött Szerződés alapján az Eladó elkötelezi magát, hogy a Vásárlónak rendesen és időben leszállítja (eladja) az árut és lehetővé teszi neki tulajdonjogot szerezni hozzája. A Vásárló elkötelezi magát, hogy a rendesen leszállított árut átveszi és az Eladónak kifizeti a Szerződés megkötéséről szóló javaslatban, vagyis az Internetes oldalon feltüntetett vételi árat.  
 2. A Szerződés teljesítése során az Eladó köteles kellő gondoskodással és felelősséggel eljárni és jogosult a Szerződésből eredő kötelessége teljesítésekor harmadik személyeket is használni a Vásárló előzetes beleegyezése nélkül, azonban az ő teljesítésükért úgy felel, mintha a teljesítést saját maga nyújtotta volna.  
 3. Az árun keletkezhető sérülés kockázata áthárul a Vásárlóra, aki a fogyasztó, az áruátvétel pillanatában a fuvarozótól, esetleg közvetlenül az Eladótól vagy másik személytől. Az árun keletkezhető sérülés kockázata áthárul a Vásárlóra, aki vállalkozó, az áruátadás pillanatában az Eladó által vagy más személy által a Vásárlónak, illetve az első fuvarozónak. Ugyanolyan hatása van az árun keletkezhető sérülés kockázata áthárulásának, amennyiben a Vásárló vállalkozó, és a Vásárló nem veszi át az árut, bár az Eladó, fuvarozó vagy más személy ezt lehetővé tette neki.
 4. Az áru tulajdonjoga átruházódik a Vásárlóra az árun keletkezhető sérülés kockázata áthárulásának pillanatában, leghamarabb azonban az áru vételára teljes kifizetésének pillanatában.   
 5. A Vásárló jogosult a jogi előírások Eladó általi megszegésének gyanúja esetén az állami felügyelethez fordulni, amely a Cseh kereskedelmi inspekció. 

 

5. Hibákért való felelősség és a minőségért való jótállás a fogyasztó és a magánszemély számára

1. Az alábbi rendelkezés csak azon Vásárlók számára érvényes, akik teljesítik a nem vállalkozó fogyasztó definícióját, vagyis olyan Vásárló számára, akik a vállalkozói tevékenységükön kívül vagy foglalkozásukon kívül kötik meg a Szerződést (továbbra már csak „fogyasztó" és "magánszemély"). 

2. Az Eladó felel a fogyasztó és magánszemély számára azért, hogy az árunak nincs az áruátvétel pillanatában jogi vagy tényleges hibája (továbbra már csak felelősség a hibákért“).

3. Az Eladó továbbá a fogyasztó és magánszemély számára elkötelezi magát, hogy az áru 24 (huszonnégy) hónapig az áruátvételtől számítva alkalmas lesz használatra a szokásos célra és megtartja a szokásos tulajdonságokat (továbbra már csak „minőségért való jótállás“).

4.  A hibákért való felelősségre vonatkozó igényeket és a minőségért való jótállásra vonatkozó igényeket ezen bekezdés szerint (továbbá már csak "árureklamáció") a fogyasztó és magánszemély köteles érvényesíteni az Eladónál a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb azonban 24 (huszonnégy) hónapon belül az áruátvételtől számítva. 

5. Az árureklamációt a fogyasztó és magánszemély írásban (levélben az Eladónak kézbesítésre megadott címére), emailben az info@elerhetootthon.hu cimre vagy telefonon érvényesíti. A reklamáció érvényesítésnek tartalmaznia kell a megrendelés megjelölését (legjobb megoldás a számla csatolt másolata), az áru hibájának leírását, esetleg a dokumentációját (pl. fényképek) és az igény választását. A fogyasztó vagy magánszemély szintén használhatja az árureklamáció nyomtatványt. Az Eladó felesleges halogatás nélkül kapcsolatba lép a fogyasztóval vagy magánszeméllyel az árureklamáció gyors elintézésének céljából. Az árureklamáció érvényesítésének feltétele a hibás áru elküldése felesleges halogatás nélkül az Eladónak kézbesítésre megadott címére. Az Eladó az áru reklamációját legkésőbb 30 (harminc) napon belül intézi el a reklamáció érvényesítésétől számítva, vagyis főleg a reklamált áru kézbesítésétől számítva.  Amennyiben az áru reklamációja jogosnak lesz elismerve, megtéríti az Eladó a fogyasztónak vagy magánszemélynek a jogainak érvényesítésére célszerűen ráfordított költségeket. Amennyiben nem lesz az árureklamáció jogosnak elismerve, mindegyik szerződő fél a saját költségeit viseli el.         

6. Az árureklamáció joga jogosultság (a) a hibák eltávolítására, ha az áru hibái eltávolíthatóak; (b) új áru vagy áru részének szállítására, amennyiben a hibák eltávolíthatatlanok; (c) árkedvezményre az áru vételárából; vagy (d) a Szerződéstől való elállásra, miközben az igény választásának joga a fogyasztót vagy a magánszemélyt illeti meg. Amennyiben a fogyasztó vagy magánszemély nem választ egy igényt vagy olyan igényt választ, amelyre ezen ÁSZF vagy a törvény szerint nincsen joga, az Eladó felesleges halogatás nélkül kapcsolatba lép vele emailen vagy telefonon és az árureklamáció megoldásának egy másik módját fogja javasolni.  

7. Az áru reklamáció nem vonatkozik olyan hibákra és az áru gyengébb minőségére, amelyeket az áru szokásos elhasználódása, áru nem szakszerű vagy aránytalan használata és az áruval való nem szakszerű és aránytalan bánásmód okozott, illetve ha az áru más célból volt használva, mint amihez hivatott volt, és olyan áruhibákra, amelyekről a fogyasztó vagy magánszemély tudott a Szerződés megkötésekor, vagy amelyeket ő maga okozott.     

8. Ez a cikkely nem érinti a kártérítésre való jogosultságot vagy a szerződés szerinti bírságra való jogosultságot. 

 

6.  Hibákért való felelősség a vállalkozó számára 

 1. Az alábbi rendelkezés csak olyan Vásárlók számára érvényes, akik teljesítik a vállalkozó meghatározását, vagyis olyan Vásárlók, akik a saját vállalkozói tevékenységük keretén belül vagy foglalkozásuk önálló végzésének keretén belül kötik a Szerződést (tovább már csak „vállalkozó").
 2. Az Eladó csak olyan hibákért felel a vállalkozónak, amelyek az árunak voltak a kárveszélynek a vállalkozóra való átmenetkor, mégha azok csak később is nyilvánultak meg. Az Eladó olyan hibákért is felel, amelyek a veszély átmenetele után keletkeztek, amennyiben az eladó kötelességének a megszegésével voltak okozva.         
 3. Lényeges szerződés szegésnek a hibás áru leszállítása csak akkor minősül, ha a leszállított áru értéke alacsonyabb, mint a vételár 60%-a.
 4. A Vállalkozó köteles az árut átnézni és az esetleges hibákat kifogásolni az áruátvételtől számított 3 hónapon belül. 

 

7. Szerződéstől való elállás a fogyasztó által   

 1. Az alábbi rendelkezés csak azon Vásárlók számára érvényes, akik teljesítik a fogyasztó definícióját a fogyasztó védelméről szóló jog értelmében, vagyis olyan Vásárlók számára, akik fizikai személyek és a Szerződést vállalkozói tevékenységük keretén kívül vagy foglalkozásuk önálló végzése keretén kívül kötik (továbbra már csak „fogyasztó“).
 2. A Fogyasztónak joga van elállni indokok megadása nélkül a Szerződéstől a fuvarozótól, Eladótól vagy más személytől (pl. átvevő hely) való áruátvételtől számított 14 (tizennégy) napon belül. A Fogyasztónak szintén joga van elállni indokok megadása nélkül a Szerződéstől bármikor az áru kiszállítása előtt.     
 3. A Szerződéstől való elállás joga érvényesítésének céljából a fogyasztónak a Szerződéstől való elállásról szóló döntéséről értesítenie kell az Eladót egy egyértelmű bejelentés formájában. Ezt a bejelentést írásban (levélben az Eladónak kézbesítésre megadott címére), emailen az info@elerhetootthon.hu  emailcímre vagy telefonon. A Vásárló felhasználhatja  a Szerződéstől való elállás nyomtatványát.
 4. A határidő a Szerződéstől való elállásra be van tartva, amennyiben legkésőbb a határidő utolsó napján van az 1. bekezdés szerint a fogyasztó által elküldve a bejelentés a 2.-s bekezdés szerint.   
 5. Amennyiben a fogyasztó eláll a Szerződéstől, elküldi legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül az áruátvételtől számítva a bejelentést a 2.-s bekezdés szerint az Eladónak az áruvisszaküldésre megadott címre azt az árut, amelyet tőle kapott. Az árut a fogyasztó köteles visszaküldeni teljesen, hiánytalan dokumentációval, nem megsértve, tisztán és ha lehet, eredeti csomagolásban olyan állapotban és értékben, amilyenben azt átvette. Az áruvisszaszállításával kapcsolatos költségeket, főleg a postai díjat és a fuvardíjat a fogyasztó viseli.       
 6. Amennyiben a fogyasztó eláll a Szerződéstől, az Eladó visszaadja neki az összes befizetést, amelyeket tőle kapott, beleértve a kiszállítás legolcsóbb módjának költségeit, amelyet az Eladó pillanatnyilag ajánl, hacsak a Vásárlónak a az áruátvételkor a fuvarral kapcsolatos költségek nem keletkeztek. A befizetéseket az Eladó ugyanolyan módon adja vissza, ahogy őket a fogyasztótól megkapta. Ezt a kötelességét az Eladó 14 (tizennégy) napon belül teljesíti a bejelentés kézbesítésétől számítva a 3. bekezdés szerint. Az Eladó azonban nem köteles hamarabb visszaadni a fogyasztónak a befizetéseket, mielőtt a fogyasztó elküldi az árut vagy bizonyítja a visszzaküldését az Eladónak.          
 7. A Fogyasztó felel az Eladónak az áru értékének a csökkentéséért, amely az áruval való más bánásmód következményeként keletkezett, mint ahogy szükség lett volna vele bánni tekintettel a jellegére és tulajdonságára és a kötelesség megszegése végett ezen fejezet 5. bekezdése szerint.       

 

8. Fizetési és szállítási feltételek 

 1. A Vásárlónak köteles kifizetnie az Eladó számára a Szerződésben feltüntetett vételárat rendesen és időben.
 2. Az internetes oldalon szereplő áru és szolgáltatások árai és az összes illetékek szerződésesek és ÁFÁ-val vannak feltüntetve. Az internetes oldalon feltüntetett áru áraiban nincs feltüntetve az árukiszállítás ára, sem a fizetés választott módja.    
 3. A  kiszállítás módjai és szokásos ideje, csakúgy, mint az áraik, az internetes oldalon vannak feltüntetve a Hogyan vásároljunk szekcióban. 
 4. Az árukiszállítás csak Csehországba, Magyarországra és Szlovákiába lehetséges.  
 5. A kiszállítási idő maximális ideje 14 (tizennégy) nap a Szerződés megkötésétől számítva, esetleg a vételár megfizetésétől számítva, amennyiben az áruátadás előtt kell megtéríteni azt. Amennyiben a körülmények arra fognak mutatni, hogy ez a határidő nem lesz betartva, kapcsolatba lép az Eladó emailen vagy telefonon a Vásárlóval még a határidő letelte előtt.   

   

9.  Szankciós rendelkezések   

 1. Amennyiben a szerződő  felek valamelyike késik a Szerződés szerinti bármelyik fizetés megtérítésével, a másik félnek joga van késedelmi kamatot kérni az érvényes jogi előírások szerint.    
 2. Amennyiben a Vásárló vállalkozó, meg van egyezve a pénzügyi kötelessége  nem teljesítése esetén egy szerződés szerinti bírság a ki nem fizetett összeg 0,1%-ának értékében a késés minden egyes napjáért, beleértve az elkezdett napot is.     
 3. Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt árut 10 (tíz) napon belül, amikor az Eladó, fuvarozó vagy más személy által ez lehetővé volt téve, esetleg ha elutasítja ok nélkül az áru átvételét, köteles szerződés szerinti bírságot fizetni az áru vételára 10%-ának értékében.    
 4. Az Eladó a vételár megtérítésével való több mint 10 napja késő Vásárló esetén, elsősorban a Szerződésbő az ÁSZF-ből és/vagy a törvényből adódó kötelességek megszegése esetén, jogosult felesleges halasztás nélkül a Szerződéstől elállni.     
 5. Ez a fejezet nem érinti az esetleges kártérítés igényét.   

10.  Végső rendelkezések 

 1. Ezek az ÁSZF-ek a szerződő felek számára az Internetes oldalon feltüntetett változatban hatályosak a Szerződés megkötésének pillanatához viszonyítva és annak elválaszthatatlan részét képezik.     
 2. Az Eladó kijelenti, hogy az összes személyes adatot az Adatvédelmi nyilatkozata szerint fogja feldolgozni. 
 3. A  Szerződés és ezen ÁSZF-ek szövege közötti ellentmondás vagy egyenetlenségek esetén elönyük van a Szerződésben feltüntetett rendelkezéseknek.  
 4. A Szerződéssel és ÁSZF-el nem szabályozott kérdésekben a szerződő felek közötti jogi kapcsolat a cseh jogrend szerint van szabályozva, amennyiben ezen választás megengedett, kizárva a kollíziós normát és nemzetközi kereskedők jogait, a Szerződés megkötésének pillanatában hatályos állapotban.  
 5. A Szerződés szerint keletkezett összes vitát, amennyiben nem kerül sor a szerződő felek egyezségére, a Csehország helyileg, tárgyilag és működés szerint illetékes bíróságai fogják eldönteni.  
 6. Az esetleges fogyasztói vitákat bíróságon kívüli úton is lehet oldani. Ebben az esetben a Fogyasztó kapcsolatba léphet a vita bíróságon kívüli megoldásának alanyával,  aki például a Cseh kereskedelmi inspekció, vagy a vitát online a ODR platform segítségével oldani. Több információt a viták bíróságon kívüli megoldásáról itt itt talál. 
 7. Amennyiben fennáll a gyanú, hogy az Eladó megszegi a jogi előírásokat, lehetőség van a Cseh kereskedelmi inspekcióhoz fordulni, amely jogosult az Eladót ellenőrizni. Több információt a www.coi.cz honlapon talál.   
 8. Ezek az ÁSZF-ek érvényesek kizárólag és a Vásárló saját kereskedelmi vagy hasonló feltételeinek használata ezáltal ki van zárva.  
 9. Abban az esetben, ha a Szerződés és/vagy ezen ÁSZF-ek valamelyik rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan lesz, a Szerződés és/vagy ezen ÁSZF-ek további rendelkezéseinek érvényessége és hatálya sérthetetlen marad. A szerződő felek elkötelezik magukat pótolni a Szerződés és/vagy ezen ÁSZF-ek érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezéseit olyan új rendelkezésekkel, amelyek tartalmukkal és értelmükkel a legjobban megfelelnek az eredeti rendelkezések tartalmának és értelmének.     
 10. A rendelés elküldésével a Vásárló kinyilvánítja bizonyos, szabad és komoly akaratát Szerződést kötni, megerősíti az önjogúságát és alkalmasságát Szerződést kötni, és azt is, hogy a Szerződés nem szorult helyzetben és feltűnően kellemetlen helyzetben lett megkötve.   
 11. Ezek az ÁSZF-ek az Internetes oldalon tartósan közzé vannak téve és hozzáférhetőek. Az Eladó fenntartja a jogot megváltoztatni őket előzetes figyelmeztetés élkül.
 12. Ezek az ÁSZF-ek 2018.05.25.-én lépnek érvénybe.